Bij het plaatsen van een opdracht wordt 30% voorschot gerekend. Dit voorschot dient betaald te zijn vooraleer een opdracht wordt opgestart. Opdrachten kunnen in delen gefactureerd worden, telkens als een deel van de opdracht afgewerkt werd. Drukwerk dient voor de levering te worden betaald. Ook portkosten dienen op voorhand te worden be­taald. Facturen dienen betaald te worden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro. Indien de opdrachtgever niet conform de verkoopsvoorwaarden van IN.DRUK betaald, worden alle door IN.DRUK binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment dat er betaald wordt.

De opdrachtgever mag zolang de betalingsplicht niet werd nageleefd in geen enkel geval en op geen enkele wijze de hem ter beschikking gestelde ontwerpen gebruiken.

Als de opdrachtgever een eerder verstrekte opdracht intrekt, dient deze het volledige honorarium dat IN.DRUK zou toekomen bij voltooiing van de opdracht, samen met de bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te betalen.